1. Definities

 • StucMatch.nl: verwijst naar de website en het bedrijf StucMatch, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77693116, dat gespecialiseerd is in stucwerk en aanverwante diensten.
 • Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van StucMatch.nl.
 • Diensten: alle activiteiten en werkzaamheden die StucMatch.nl aanbiedt, waaronder maar niet beperkt tot stucwerk in badkamers, woningen en commerciële ruimtes.

2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en dienstverlening van StucMatch.nl.

3. Offertes en Overeenkomsten

 • Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Een overeenkomst komt tot stand zodra de klant akkoord gaat met de offerte van StucMatch.nl.
 • Eventuele wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.

4. Uitvoering van de Diensten

 • StucMatch.nl zal de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende normen en voorschriften.
 • De klant zal StucMatch.nl voorzien van alle noodzakelijke informatie en toegang tot de werkruimte om de diensten uit te voeren.
 • StucMatch.nl behoudt zich het recht voor om de dienstverlening op te schorten of te annuleren in geval van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden.

5. Betaling

 • Betaling van de diensten dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 • Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, en is StucMatch.nl gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

6. Aansprakelijkheid

 • StucMatch.nl is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan tijdens of als gevolg van de uitvoering van de diensten.
 • De totale aansprakelijkheid van StucMatch.nl is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, met inachtneming van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van StucMatch.nl komt.

7. Klachten

 • Klachten over de dienstverlening dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking, schriftelijk aan StucMatch.nl te worden gemeld.
 • StucMatch.nl zal klachten zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en naar redelijkheid en billijkheid oplossen.

8. Intellectuele Eigendom

 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten en materialen blijven eigendom van StucMatch.nl, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

9. Toepasselijk Recht

 • Op alle overeenkomsten en geschillen tussen StucMatch.nl en de klant is het Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar StucMatch.nl is gevestigd.

10. Overige Bepalingen

 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 • StucMatch.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle nieuwe overeenkomsten vanaf het moment van publicatie.

11. Garantie

 • StucMatch.nl biedt een garantieperiode van 6 maanden op de uitgevoerde diensten, zoals beschreven in de overeenkomst.
 • StucMatch.nl is echter niet zelf aansprakelijk voor het leveren van deze garantie, maar onze stukadoors zijn hiervoor verantwoordelijk.
 • In het geval van garantieclaims zal StucMatch.nl alle redelijke inspanningen verrichten om de garantie namens de klant te claimen bij de betreffende stukadoor.
 • Klanten worden geadviseerd om eventuele gebreken of tekortkomingen tijdig te melden, zodat StucMatch.nl tijdig actie kan ondernemen om de garantie te waarborgen.
 • StucMatch.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies als gevolg van het niet voldoen aan de garantieverplichtingen door de stukadoor, maar zal alles in het werk stellen om de klant te ondersteunen bij het verhalen van de garantie.

12. Rol van StucMatch

 • StucMatch.nl fungeert als een platform dat de transactie en het contact faciliteert tussen klanten en stukadoors.
 • StucMatch.nl is geen aannemer en voert zelf geen stucwerkzaamheden uit, maar brengt klanten in contact met gekwalificeerde stukadoors.
 • Als tussenpersoon is StucMatch.nl niet aansprakelijk voor de uitvoering van de stucwerkzaamheden of eventuele geschillen tussen klanten en stukadoors.
 • StucMatch.nl streeft ernaar om een betrouwbare en transparante service te bieden, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de handelingen of nalatigheid van individuele stukadoors.
 • Klanten dienen zich bewust te zijn van het feit dat de stukadoors onafhankelijke dienstverleners zijn en dat StucMatch.nl geen controle heeft over hun handelingen of prestaties.

13. Betalingsvoorwaarden

 • Klanten zijn verplicht om alle betalingen voor stucwerkzaamheden te verrichten via het betalingssysteem van StucMatch.nl.
 • Betalingen mogen niet buiten StucMatch.nl om worden verricht, tenzij hierover voorafgaand overeenstemming is bereikt met StucMatch.nl.
 • StucMatch.nl behoudt zich het recht voor om betalingen te weigeren of te annuleren die buiten het platform worden verricht, en is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van dergelijke betalingen.
 • Het betalingssysteem van StucMatch.nl biedt een veilige en betrouwbare manier om transacties uit te voeren en beschermt zowel klanten als stukadoors tegen frauduleuze praktijken.
 • Klanten dienen zich bewust te zijn van het belang van het naleven van de betalingsvoorwaarden van StucMatch.nl en dienen eventuele vragen of zorgen over betalingen direct aan StucMatch.nl voor te leggen.

Neem contact met ons op via WhatsApp

Scan de code met je telefoon